Psykoterapi

Om psykoterapiGrundläggande i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom som exempelvis ångest eller depression uppkommer då människor inte har ett fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Även om ett viktigt syfte är att uppnå symtomfrihet fokuserar man därför inte bara på symtomet. Symptomen ses som meningsfulla uttryck för en inre eller yttre konflikt eller svårighet som behöver bearbetas för att finna en mer konstruktiv lösning. När denna lösning uppnåtts brukar symtomen att minska eller försvinna.


En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst.

Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar den legitimationsgrundande utbildningen tre år.


Mer information om psykoterapi och psykoterapeuter finns på Riksföreningen PsykoterapiCentrum, RPC www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

JENNY SJÖSTRÖM SVEBECK


SjöströmSvebeck AB

Timmermansgränd 3, Södermalm

Copyright @ All Rights Reserved